Authent – Thanh Katana sắc bén của Menard

Nếu coi Menard là một võ sĩ Samurai, chắc hẳn Authent là một thanh Katana hội tụ tinh hoa của đất trời.  Nghệ thuật rèn kiếm Katana  Nghệ thuật rèn kiếm Katana được coi là một truyền thống cần phải...