Đường về nhà

Có những chuyến đi để khám phá chân trời xa mới, nhưng cũng có dặm đường để trở về gặp lại những thân thuộc. Có khi ta muốn nhìn thấy bao mới mẻ, nhưng cũng có khi ta chỉ muốn...